ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΛΕΣΤΕ :   ΑΘΗΝΑ  210 6962600, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ! 14 501

Επαναστατική τεχνική εντοπισμού και ταυτόχρονης αφαίρεσης αψηλάφητων βλαβών του μαστού

Για πρώτη φορά στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στη Βιο-Κλινική Αθηνών του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, πραγματοποιήθηκε εντοπισμός και αφαίρεση αψηλά-φητης βλάβης μαστού καθώς και βιοψία του Φρουρού Λεμφαδέ-να με τη χρήση του συστήματος Sentimag.

Πρόκειται για μια νέα τεχνική η οποία έχει σημαντικά πλεονεκτήμα-τα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους καρκινικούς όγκους και τις ύποπτες βλάβες, ανεξαρτήτως του μεγέθους του μαστού ή του βά-θους της βλάβης. Η μέθοδος είναι δοκιμασμένη και χρησιμοποιείται ήδη σε 500 Νοσοκομεία σε περισ-σότερες από 35 χώρες.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο κ. Παναγιώτης Παππάς, MD M.Sc., διευθυντής Χειρουργικής Μαστού, Ογκοπλαστικής Χειρουργικής και Αποκατάστασης στη ΒιοΚλινική, σε συνεργασία με τον ειδικό ακτινοδι-αγνώστη μαστού δρα Αριστοτέλη Μιχαλόπουλο, διευθυντή του Τμή-ματος Μαστογραφίας στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Όπως εξηγεί ο κ. Παππάς, το σύ-στημα Sentimag είναι μια συσκευή με τεχνολογία αιχμής που αναγνωρίζει μαγνητικά πεδία και χρησιμο-ποιείται από τον ειδικό και πιστο-ποιημένο Χειρουργό Μαστού ώστε να εντοπίσει τον καρκινικό όγκο και τον Λεμφαδένα Φρουρό και να τους αφαιρέσει με ακρίβεια.

Στο κέντρο της αψηλάφητης ύποπτης βλάβης τοποθετείται (με τοπική αναισθησία, είτε με την καθοδήγηση υπερηχοτομογραφήμα-τος ή με τη χρήση μαστογράφου από εξειδικευμένο ακτινολόγο Μαστού) ένας μικρός μεταλλικός κόκκος (magseed) ενώ εγχέεται υγρό με παραμαγνητικές ιδιότητες (magtrace). Είναι οι «οδηγοί» για τη συσκευή με την οποία ο χειρουρ-γός εντοπίζει τη βλάβη και τον λεμ-φαδένα σύμφωνα με τις ενδείξεις, τα αφαιρεί και τα αποστέλλει για ταχεία βιοψία.

«Ενώ αρκετοί όγκοι του μαστού είναι ψηλαφητοί, εντούτοις υπάρ-χουν ορισμένοι που εντοπίζονται τυχαία σε μαστογραφικό έλεγχο και είναι αψηλάφητοι, σε πρώιμο συνήθως στάδιο. Σε περιπτώσεις που απαιτείται ογκεκτομή, δηλαδή αφαίρεση του όγκου μόνο με υγιή όρια γύρω του, είναι απαραίτητος ο ακριβής εντοπισμός του και η αφαίρεση επαρκούς ιστού. Η το-ποθέτηση των μεταλλικών δεικτών συντελεί στη χειρουργική αφαίρε-ση της καρκινικής βλάβης με ακρί-βεια και με επαρκή υγιή όρια, ώστε να υπάρχει ασφαλές ογκολογικό αποτέλεσμα και αφαίρεση μόνο του ιστού που απαιτείται», αναφέ-ρει ο κ. Παππάς.

Ο ίδιος σημειώνει τα πλεονεκτήματα της εν λόγω τεχνικής:

  • Η χρήση του συστήματος Sentimag μπορεί να αντικατα-στήσει σε μεγάλο ποσοστό την τοποθέτηση μεταλλικών συρμά-τινων οδηγών οι οποίοι χρησιμο-ποιούνται εδώ και πολλά χρόνια αλλά εξέχουν από τον μαστό και προκαλούν άγχος στις ασθενείς, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετακί-νησής τους ή ακόμα και αφαίρε-σής τους πριν από το χειρουργείο εξαιτίας μιας λανθασμένης κίνη-σης είτε από την ασθενή ή από το προσωπικό της κλινικής. Ο μικρός μεταλλικός οδηγός Magseed έχει αποδειχθεί πως δεν μετακινείται ούτε παρεκτοπίζεται από το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί εφόσον δεν επηρεάζεται από τις κινήσεις των ασθενών. Με δεδομένη αυτή τη σταθερότητα, η τοποθέτηση του οδηγού μπορεί να πραγματοποιη-θεί ημέρες ή και εβδομάδες πριν από την επέμβαση, ενώ το μικρό μέγεθος του οδηγού δεν προκαλεί ενόχληση στην ασθενή.
  • Ο εντοπισμός του Φρουρού Λεμφαδένα πραγματοποιείται με έγχυση Παραμαγνητικής ουσίας είτε την ίδια ημέρα ή και 7 ημέρες πριν από την επέμβαση. Καταρ-γείται έτσι η έγχυση Ραδιενεργών ουσιών και δεν απαιτούνται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για χρή-ση, μεταφορά και χειρισμούς ρα-διενεργών υλικών. Οι ασθενείς δεν υποβάλλονται σε πρόσθετες διαδικασίες που σε αρκετές περι-πτώσεις τους προκαλούν επιπλέον στρες.
  • Η τεχνική μπορεί να χρησιμο-ποιηθεί και σε ασθενείς υπό χημει-οθεραπεία πριν από τη χειρουργι-κή επέμβαση, εντοπίζοντας από πολύ νωρίς τον καρκινικό όγκο του μαστού αλλά και ένα πιθανό διηθημένο με καρκίνο μασχαλιαίο φρουρό λεμφαδένα. Μετά το τέλος της χημειοθεραπείας οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν με ασφά-λεια σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου και των λεμφαδένων της μασχάλης αν χρειαστεί. Παρέχει ευελιξία και ασφάλεια στον εξειδικευμένο στη μέθοδο χειρουργό μαστού, καθώς αφαι-ρείται μόνο η απαραίτητη ποσότητα ιστού διατηρώντας την ογκολογική ασφάλεια αλλά και άριστο αισθητι-κό αποτέλεσμα.
2021-03-18T16:59:47+00:00